Polityka Prywatności i Regulamin

Polityka prywatności aparthotelu Atlantic.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest:
Atlantic Squash &Fitness Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-068) przy ul. Stradomskiej 15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224084, posiadająca następujące numery identyfikacyjne: NIP 6762282230 oraz REGON 356890481

Zakres informacji gromadzonych i wykorzystywanych przez Administratora.
Użytkownicy Strony Internetowej www.atlanticsports.pl (Użytkownik) pozostają anonimowi, do czasu aż sami nie zdecydują inaczej.
Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie, przy czym Administrator informuje, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej i świadczenie niektórych usług jest związane z koniecznością podania przez Użytkownika określonych danych osobowych.
Szczegółowe informacje o rodzaju i zakresie przetwarzanych danych osobowych określają właściwe dla poszczególnych rodzajów usług świadczonych przez Administratora regulaminy:
Regulamin klubu Atlantic dostępny pod adresem https://atlanticsports.pl/regulaminy-klubu/;
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Atlantic dostępny pod adresem https://atlanticsports.pl/regulaminy-klubu/.

Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe podane przez Użytkowników w zależności od podstawy ich przetwarzania jak również rodzaju funkcjonalności i usług w związku, z którymi są zbierane i przetwarzane, przetwarzane będą przez Administratora odpowiednio w celach:
– wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub usług rekreacyjno-sportowych;
– wykonywania czynności zgodnie z treścią udzielonej zgody;
– wykonywania obowiązku prawnego (wynikającego m.in. z przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i archiwizacji, z przepisów określających przedawnienie roszczeń);
– wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przez które rozumie się:
1. marketing usług własnych;
2. zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim klientów oraz obsługi klubu) oraz mienia Administratora. Dotyczy to również monitoringu znajdującego się w klubie – z zachowaniem prywatności i godności osób;
3. dochodzenie lub obrona w sprawie roszczeń lub praw, któregokolwiek z Administratorów;
4. przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta.
Szczegółowe informacje o celu przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w regulaminach właściwych dla poszczególnych rodzajów usług świadczonych przez Atlantic Squash&Fitness Sp. z o.o.:
Regulamin klubu Atlantic dostępny pod adresem https://atlanticsports.pl/regulaminy-klubu/
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Atlantic dostępny pod adresem https://atlanticsports.pl/regulaminy-klubu/
Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wynikające z ogólnych zasad połączeń zrealizowanych za pośrednictwem Internetu są wykorzystywane przez Administratora dla celów technicznych. Dodatkowo adresy IP są gromadzone ogólnie dla celów związanych z informacjami statystycznymi np. o regionie.

Zapisanie się do usług oferowanych przez Administratora
Użytkownicy mogą zapisać się do newslettera Administratora, w tym celu podają swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania Użytkownikom przez lub na zlecenie Administratora newslettera zawierającego informacje m.in. o aktualnych ofertach oraz promocjach.
Świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na rejestrowaniu konta w systemie Administratora, zarządzanie nim czy dokonywanie rezerwacji online wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać określone dane osobowe m.in. umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem (np. adres e-mail). Dane wskazane w formularzu przetwarzane będę również w związku z realizacją umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych.
Informacje podane w formularzu są wykorzystywane wyłącznie do niezbędnych kontaktów z naszymi klientami oraz do lepszego dostosowania świadczonych przez Administratora usług i ofert do potrzeb klientów.
Dane demograficzne mogą być również zestawiane z wybranymi danymi eksploatacyjnymi (np. zapisywanie w plikach „cookies”) i wykorzystywane w celu badania preferencji Użytkowników oraz do podnoszenia jakości świadczonych przez Administratora usług. Przy czym, zestawiane dane pozbawiane są w takim wypadku wszelkich oznaczeń identyfikacyjnych (anonimizacja) i są przechowywane przez Administratora nie dłużej niż 1 miesiąc.

Ochrona transmisji danych
Formularz wypełniony przez Użytkownika w trakcie zapisywania się, a także proces autoryzacji (logowania) do konta Użytkownika i zasobów Administratora realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.
Wszelkie dane w tym dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem właściwych środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Udostępnienie oraz przekazywanie danych osobowych
Administrator nie udostępnienia przetwarzanych danych osobowych innym podmiotom (odbiorcom danych), za wyjątkiem firm przetwarzających dane na cele realizacji podstawowej działalności Administratora:
– Sharptec Mateusz Ropka, pod adresem: ul. prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków, NIP 5130049645, REGON 122633400 – oprogramowanie Gym Manager

Podstawa przetwarzania danych osobowych
Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest, w zależności od rodzaju funkcjonalności i świadczonych usług, odpowiednio:
zgoda osoby, której dane dotyczą, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
konieczność przetwarzania danych osobowych dla realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub usług rekreacyjno-sportowych, gdy osoba, której dane dotyczą jest ich stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem tych umów na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
niezbędność przetwarzania w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
niezbędność przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych w tym w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Prawa osób, których dane dotyczą / dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Administrator informuje, że w celu zapewnienia przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołał, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować przy użyciu następującego adresu: stanislaw.puchacz@atlanticsports.pl.
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Pliki „cookies”.
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę Strony Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Administrator stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:
niezbędne – umożliwiające korzystania z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej w tym m.in. podtrzymujące sesję po zalogowaniu się na konto w systemie rezerwacji internetowych;
funkcjonalne – umożliwiające zapamiętywanie wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu Strony Internetowej;
zabezpieczające – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa;
wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej.
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych w tym Strony Internetowej domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w każdym czasie w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z której korzysta Użytkownik.
Wprowadzenie przez Użytkownika ograniczeń w stosowaniu plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej, w tym na możliwość świadczenia usług drogą elektroniczną.

Kontakt
W celu realizacji uprawnień określonych w Polityce Prywatności w dowolnej chwili można podejmować kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem stanislaw.puchacz@atlanticsports.pl albo Administratorem za pośrednictwem:
poczty tradycyjnej na adres: ul. Stradomska 15, 31-068 Kraków;
poczty elektronicznej pod adresem: recepcja@atlanticsports.pl

 

PDF do pobrania POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1

 1. Pokój w aparthotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 12.00 w dniu wyjazdu.
 3. Gość aparthotelu powinien określić czas pobytu, i uregulować należność z góry za cały okres.
 4. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji należy zgłaszać w recepcji do godz. 18.00 dnia poprzedzającego podany w rezerwacji termin wyjazdu.
 5. Aparthotel uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. W przypadku przedłużenia pobytu bez uzgodnienia tego z recepcją, rachunek Państwa zostanie obciążony kwotą adekwatną do czasu przedłużenia i wynikających z tego faktu dla aparthotelu konsekwencji.

§2

 1. Goście podlegają obowiązkowi meldunkowego, na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu.
 2. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju w godzinach 700-2200, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji aparthotelu.
 3. W sytuacji, kiedy osoby nie zameldowane będą przebywać w pokojach po godzinie 2200 recepcjonista ma obowiązek obciążyć Państwa rachunek za pobyt tej osoby, a osoba ta ma obowiązek wypełnić kartę meldunkową.
 4. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłyną okres, za który uiścił należną opłatę.

§3

 1. Aparthotelu świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 2. Aparthotel zapewnia:

– warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

– bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,

– profesjonalną i uprzejmą obsługę,

– sprzątanie pokoju i dokonywanie niezbędnych drobnych napraw,

– usługę sprawną pod względem technicznym; w przypadku usterek, które nie mogą być usunięte aparthotel dołoży starań by w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój na inny, lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

 1. Sprzątanie pokoi i ewentualne niezbędne naprawy odbywają się codziennie, podczas nieobecności gościa w pokoju, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazie na to zgodę.

§4

 1. Na życzenie gości aparthotel świadczy nieodpłatne usługi:

– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

– budzenie o wyznaczonej godzinie,

– przechowywanie bagażu gości zameldowanych w aparthotelu,

– śniadania.

 1. Śniadania odbywają się w godzinach: 700-1100. W przypadku wcześniejszego wyjazdu prosimy o zgłoszenie tego faktu w recepcji klubu do godziny 1800 dnia poprzedzającego wyjazd, co pozwoli nam przygotować dla Państwa pakiety śniadaniowe.

§5

 1. W aparthotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 2200 do godziny 600.
 2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług aparthotelu nie powinno zakłócać pobytu innych gości.
 3. Każdorazowo opuszczając aparthotelu gość powinien zamknąć drzwi do pokoju i pozostawić klucz na recepcji.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych przedmiotów nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 5. W pokojach oraz całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia.

§6

 1. Aparthotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gości w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję aparthotelu o wystąpieniu szkody bezpośrednio po jej zauważeniu.
 3. Odpowiedzialność aparthotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona w momencie nie zdeponowania ich w depozycie znajdującym się na recepcji.
 4. Aparthotelu nie ponosi odpowiedzialności za samochody gości pozostawione na parkingach aparthotelowym lub miejskich.

§7

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 2. Aparthotel ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas pobytu naruszył regulamin, utrudniał pobyt gościom lub nie uregulował rachunku.
 3. Aparthotelu może odmówić przyjęcia gościa, który, podczas swojego poprzedniego pobytu naruszył rażąco regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu aparthotelowym lub innych gości oraz zakłócił funkcjonowanie aparthotelu.
 4. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszystkie reklamacje przyjmuje recepcja aparthotelu.